ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1. Onderwerp en toepassingsgebied

Onderneming Cospen Invest B.V. met handelsnaam: Hoomed, met maatschappelijk zetel aan de Veldweg 17 te 2490 Balen (België) en ondernemingsnummer BE 0728 811 973, en BTW BE0728.811.973 met tel.: 0478210494 en e-mail: info@Hoomed.be, hierna “Hoomed” genoemd, biedt onder de website hoomed.be een virtuele marktplaats voor interieuroplossingen aan, waarop door de geregistreerde gebruikers goederen aangeboden en verworven kunnen worden.

Deze voorwaarden gelden zowel tegenover consumenten, als tegenover ondernemingen. Consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke persoon die de bedoeling heeft om een bestelling uit te voeren, zonder dat deze kan toegerekend worden aan een zelfstandige- of beroepsactiviteit. Onderneming in de zin van deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke- of rechtspersoon die bij de bestelling handelt in zijn of haar commerciële of zelfstandige hoedanigheid. Om gebruik te kunnen maken van het platform moeten ondernemingen hun hoofdzetel in België hebben en daadwerkelijk een onderneming drijven.

Alle prijzen worden in euro uitgedrukt. De aanbieding van producten, van welke aard of op welke wijze dan ook, geschiedt eveneens in euro.

Art. 2. Wijzigingen

Hoomed behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Hoomed zal de wijziging en/of aanpassing van de Algemene Voorwaarden vier weken voor de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen aan de gebruiker ter kennis brengen. Als de gebruiker niet binnen de twee weken na de mededeling van de veranderde voorwaarden tegenspraak voert, dan worden deze nieuwe voorwaarden als stilzwijgend aanvaard beschouwd. Als de gebruiker zich verzet tegen deze veranderde voorwaarden heeft Hoomed het recht om de overeenkomst te beëindigen op het ogenblik dat de nieuwe voorwaarden in werking treden of om de overeenkomst voort te zetten onder de huidige voorwaarden.

Art. 3. Registratie

Om gebruik te kunnen maken van de door Hoomed aangeboden diensten moet de gebruiker zich volledig en waarheidsgetrouw registreren. Deze registratie is kosteloos. Alleen volledig handelingsbekwame natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen zich als gebruiker registreren. De gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

De gebruikersovereenkomst komt tot stand op het ogenblik van de bevestiging van de registratielink die na het volledig invullen van het aanmeldingsformulier naar het e-mailadres van de gebruiker wordt verzonden. Bij de registratie maakt de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord aan. De gebruikersnaam mag niet uit een e-mailadres of een internetadres bestaan, en evenmin indruisen tegen de wettelijke voorschriften, de rechten van derden of de goede zeden. De gebruiker is verplicht om zijn wachtwoord geheim te houden. In principe mag een gebruiker slechts één account onderhouden en moet de gebruiker hierbij het onderscheid maken tussen een commerciële en een private account. Ingeval van registratie als ondernemer heeft Hoomed het recht, doch niet de verplichting, om zich een bewijs van de bedrijfsbezigheid, bijvoorbeeld een bedrijfsvergunning, te doen overleggen.

Wijzigingen van de bij de registratie opgegeven gebruikersgegevens moeten onmiddellijk meegedeeld worden, meer in het bijzonder adreswijzigingen en een wijziging van het e-mailadres. Er bestaat geen recht op afsluiting van een gebruikersovereenkomst met Hoomed. De aanvraag van een gebruiker kan zonder opgave van enige reden geweigerd worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de bankgegevens van de gebruikers van Hoomed vertrouwelijk behandeld en slechts ingeval van afnames of betalingen vanuit de rekening van de gebruiker aan de betrokken financiële instelling meegedeeld.

Art. 4. Afsluiting en beëindiging

Hoomed kan de account van een gebruiker afsluiten wanneer de gebruiker handelt in strijd met de algemene gebruiksvoorwaarden of de wet. Meer in het bijzonder, maar niet limitatief, kan Hoomed de account van een gebruiker afsluiten wanneer deze bij de registratie valse gegevens heeft gebruikt, de rechten van derden verstoort, de diensten van Hoomed misbruikt of wanneer er sprake is van een andere gegronde reden.

De gebruikersovereenkomst met een private gebruiker kan te allen tijde zonder opzegtermijn beëindigd worden en de gebruiksaccount verwijderd worden, voor zover de gebruikersaccount verreffend werd. De gebruikersovereenkomst heeft geen minimale looptijd. De overeenkomst kan te allen tijde beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Alle opzegtermijnen lopen tot het einde van de maand, d.w.z. dat wanneer een overeenkomst in de loop van een maand wordt opgezegd, bij het einde van de afrekeningsperiode deze opzegtermijn nog in rekening wordt gebracht.

Wanneer de gebruikersaccount van Hoomed afgesloten of beëindigd werd, heeft de gebruiker niet het recht om zich opnieuw aan te melden.

Art. 5. Tarieven

De registratie als private gebruiker (consument) bij Hoomed op de website http://www.Hoomed.be is kosteloos. Ook de aankoop van op de website van Hoomed aangeboden artikelen en het lezen van de advertenties is kosteloos. Voor een commerciële account, waarbij de gebruiker artikelen te koop kan aanbieden en advertenties op de website van Hoomed kan plaatsen, wordt een maandelijks vooraf overeengekomen tarief in rekening gebracht.

Bij directe E-Commerce verkopen, die in een advertentie als “Online kopen” of “Click & Collect” worden aangeduid, geldt een commissie die in het afgesproken tariefplan in vastgelegd.

In het geval dat een verkoopovereenkomst ingevolge de uitoefening van het wettelijk herroepingsrecht ongedaan wordt gemaakt, volgt geen berekening. Indien de commissie reeds geboekt werd, volgt uiterlijk in de volgende berekeningsperiode een terugbetaling. De gebruiker moet het bewijs aanbrengen dat de koop-verkoop werd herroepen.

Voor een commerciële account zijn alle prijzen exclusief de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De afrekeningsperiode begint vanaf de dag van de registratie en beloopt telkens een jaar of anders overeengekomen. Op de dag van de registratie van een commerciële account wordt een vergoeding, vastgelegd in het tariefplan, in rekening gebracht en via de opgegeven betalingsoptie gedebiteerd.

Hoomed stelt de afrekeningen persoonlijk aan de gebruikers ter beschikking door middel van downloads. De gebruiker, die geen consument is, blijft in gebreke wanneer er binnen de 30 dagen na de vervaldag niet betaald wordt. Consumenten blijven eveneens in gebreke wanneer zij niet binnen een termijn van 30 dagen na de vervaldag betalen, voor zover zij hierop werden gewezen in de factuur of het betalingsverzoek.

Art. 6. Plaatsen van artikelen, verboden artikelen

Alleen commerciële gebruikers zijn gerechtigd om volgens de hiernavolgende bepalingen aanbiedingen te doen en goederen te verkopen via de website van Hoomed. Private gebruikers kunnen alleen als koper optreden of advertenties opgeven. Er kunnen slechts artikelen uit de interieursector of aanverwante sectoren te koop worden aangeboden.

De aanbiedende gebruiker moet over alle noodzakelijke gegevens over de levering en de betaling informeren. De gebruiker is eveneens verplicht om alle overige verplichte juridische informatie in het kader van de verkoop van goederen op afstand aan de gebruiker ter beschikking te stellen.

De aanbiedende gebruiker is verplicht om alle voor het aangeboden artikel noodzakelijke eigenschappen en kenmerken waarheidsgetrouw aan te geven. Er mogen alleen artikelen aangeboden worden die zich in eigendom van de aanbiedende gebruikers bevinden en/of van diegenen die over de nodige bevoegdheid beschikken om verkopen over het platform van Hoomed te realiseren en/of die de verkoper in voorraad heeft. De verkoper mag in het kader van zijn aanbiedingen geen verwijzingen of links naar eigen internet- of webshopsites buiten het platform van Hoomed plaatsen.

Er mogen geen artikelen, informatie, beschrijvingen en/of beelden geplaatst worden die: (a) afbreuk zouden doen aan de rechten van derden, in het bijzonder van eigendoms-, auteurs-, intellectuele eigendoms- en merkenrechten. (b) die geweld verheerlijken of pornografisch van aard zijn of anderszins in strijd zijn met de bepalingen van het Strafwetboek. (c) virussen, trojaanse paarden of andere programma’s bevatten die van aard zijn om gegevens of systemen te beschadigen, heimelijk te onderscheppen of te verwijderen. (d) niet publiekelijk verkocht of aangeboden mogen worden of waarvan het bezit het vigerend recht schendt.

Hoomed behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de aangeboden artikelen bij de betrokken verkoper te controleren. Met het oog daarop kan Hoomed de verkoper telefonisch of per e-mail contacteren en het bewijs van de beschikbaarheid van de aangeboden artikelen eisen. In het geval de verkoper niet binnen de 24 uur na dit verzoek het passende bewijs levert, is Hoomed gemachtigd om het artikel zonder verdere redengeving te verwijderen.

Art. 7. Totstandkoming van koop-verkoopovereenkomsten over het platform
  1. Een koop-verkoopovereenkomst komt alleen wanneer gebruik wordt gemaakt van de koopfunctie “Online kopen” of “Click & Collect” op de volgende manier tot stand: Met de bestelling van een product wordt een rechtsgeldig aanbod tot het sluiten van een overeenkomst aan Hoomed gedaan. Hoomed wordt in het geval van het sluiten van een overeenkomst de contractpartner van de gebruikers. De koopovereenkomst komt tot stand doordat Hoomed met de verzending van de goederen het aanbod aanvaardt. De automatische verzending van de bevestigingsmail van de bestellingsaanvraag brengt geen aanvaarding vanwege Hoomed met zich. Deze e-mail bevestigt uitsluitend dat Hoomed het aanbod ontvangen heeft. Ingeval van niet beschikbaarheid of gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen wordt de gebruiker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De prijs wordt eveneens zo snel mogelijk terugbetaald. De taal van de overeenkomst is het Nederlands.

  2. In alle andere gevallen dan in Art. 7, 1. omschreven, biedt Hoomed haar gebruikers slechts een platform aan om artikelen te koop te stellen. Hoomed wordt geen contractpartij en treedt evenmin als verkoper of koper op. Alle klachten, terugvorderingen en bezwaren moeten met de aanbiedende gebruiker geregeld worden. Hoomed neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich met betrekking tot de tussen partijen afgesloten overeenkomst. De aanbiedende gebruiker vervult de rechten van de koper die hem volgens de toepasselijke wetgeving toekomen. De gebruiker is er zich van bewust dat de wensen van de gebruiker altijd op de voorgrond moeten staan en er alles aan moet doen om deze ook te vervullen. De aanbiedende gebruiker moet al het mogelijke doen om de gebruiker een uitstekende dienstverlening te garanderen.

Art. 8. Herroeping

De koper heeft het recht om de overeenkomst binnen de 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag dat hij of een door hem aangestelde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst neemt of heeft genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper ons, zijnde Onderneming Cospen Invest B.V. met handelsnaam: Hoomed met maatschappelijk zetel aan de Veldweg 17 te 2490 Balen (België) en ondernemingsnummer BE 0728 811 973, met tel.: 0478 210 494 en e-mail: info@Hoomed.be, via een ondubbelzinnige mededeling (bijvoorbeeld brief, fax of e-mail) van zijn voornemen tot herroeping in kennis stellen. De koper kan daartoe het modelformulier gebruiken, doch dit is evenwel niet verplicht:

Modelformulier voor herroeping: Aan [naam, adres, e-mailadres webwinkel]:

  • Ik/Wij* deel/delen() u hierbij mede dat ik/wij() onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

  • Besteld op()/Ontvangen op()

  • Naam/Namen consument(en)

  • Adres consument(en)

  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  • Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Maakt de koper van deze mogelijkheid gebruik, dan wordt hem onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping overgemaakt. De koper heeft zijn herroepingsrecht uitgeoefend binnen deze herroepingstermijn wanneer hij de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

Wanneer de koper deze overeenkomst herroept, betalen wij hem onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen nadat wij de mededeling over het herroepingsrecht ontvangen hebben, alle betalingen terug die wij van hem ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat een andere leveringswijze werd gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardwijze). Tenzij met de koper uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, voeren wij de terugbetalingen uit op dezelfde manier als de oorspronkelijke transactie. In geen geval worden op deze terugbetaling kosten aangerekend. We kunnen de terugbetaling weigeren tot op het ogenblik dat wij de goederen terug ontvangen hebben, of tot op het ogenblik dat de koper het bewijs levert dat de goederen werden teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De koper moet de goederen onverwijld, en niet later dan 14 dagen nadat hij ons in kennis heeft gesteld van zijn voornemen tot herroeping, aan ons terugzenden of overhandigen. Het leveringsadres delen wij hem zo snel mogelijk na de ontvangst van de herroeping per e-mail mee. Deze termijn wordt gerespecteerd wanneer de koper de goederen voor het verstrijken ervan opstuurt. Hij draagt de directe kosten van de retournering van de goederen. De koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Art. 9. Principes voor advertenties

Iedere geregistreerde gebruiker heeft de mogelijkheid om via zijn account advertenties op het platform van Hoomed te plaatsen. Voor het plaatsen van advertenties zijn in bepaalde omstandigheden vergoedingen verschuldigd. De gebruiker heeft niet het recht om te eisen dat advertenties op een welbepaalde plaats op de website verschijnen.

Op het platform is alleen het plaatsen van advertenties die betrekking hebben op interieur toegelaten. Elk stuk wordt slechts eenmaal op de site geadverteerd. De gebruiker verbindt zich ertoe om: 1. in de advertenties geen reclame te maken voor aanbiedingen die geen betrekking hebben op de advertentie, 2. in de betreffende advertentie waarheidsgetrouwe informatie over het product mee te delen, en 3. voor de contactname met hem geen gebruik te maken van betaalde telefoondiensten.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en de juistheid van de inhoud van de advertenties. Deze worden zonder verdere controle van de aanbieder gepubliceerd. De gebruiker verbindt zich ertoe geen advertenties te plaatsen die indruisen tegen het vigerend recht of indruisen tegen de goede zeden, in het bijzonder geen advertenties die: (a) afbreuk zouden doen aan de rechten van derden, in het bijzonder van eigendoms-, auteurs-, intellectuele eigendoms- en merkenrechten. (b) die geweld verheerlijken of pornografisch van aard zijn of anderszins in strijd zijn met de bepalingen van het Strafwetboek. (c) virussen, trojaanse paarden of andere programma’s bevatten die van aard zijn om gegevens of systemen te beschadigen, heimelijk te onderscheppen of te verwijderen. (d) niet publiekelijk verkocht of aangeboden mogen worden of waarvan het bezit het vigerend recht schendt.

De gebruiker mag alleen advertenties in eigen naam en niet voor derden plaatsen. Hij mag slechts zijn eigen contactgegevens aanwenden.

Na de verkoop van een product in het kader van een advertentie is de verkoper verplicht om de contractuele gegevens aan Hoomed mee te delen.

Als de aanbieder als gevolg van een inhoud van de gebruiker wordt aangesproken door derden tot verbod, verwijdering, vraag tot informatie, vergoeding van kosten of schade, dan zal de gebruiker de aanbieder vrijwaren voor alle kosten, met inbegrip van de redelijke kosten van juridische verdediging. Als er een geschil of aanspraak vanwege een derde bestaat, en de gebruiker maakt kenbaar dat dit ongegrond is, biedt hij de aanbieder voor het verweer van de aanspraak een voorschot aan tot zekerheid van de kosten van verdediging en schadevergoedingen, en komt hij tussen in het geschil.

Art. 10. Aanvullende verplichtingen voor commerciële gebruikers

Bij deze koop die worden afgesloten over het platform is Hoomed de enige contractpartij van de koper en neemt zij de volle verantwoordelijkheid. Dit omvat – doch niet limitatief – gebruikerenservice, terugbetaling, orderverwerking, garantie, herroeping, teruggave en productgebreken, enz.

Wie zich als commerciële gebruiker bij het platform van Hoomed aanbiedt, stemt ermee in dat Hoomed de kosten die verband houden met de terugbetaling, orderverwerking, garantie, herroeping, teruggave en productgebreken, bij de verkoper in rekening brengt om de algemene gebruiksvoorwaarden van Hoomed te garanderen. Deze kosten worden automatisch geboekt via de gekozen betalingsoptie.

Hoomed koopt de goederen van de commerciële gebruiker en verkoopt ze door aan de consument. Wanneer een commerciële gebruiker goederen verkoopt via de Hoomed-website geeft hij aan Hoomed de toestemming om 100 % van de betaling voor goederen en diensten in ontvangst te nemen. Hoomed maakt het volledige bedrag onder aftrek van de verkoop commissie en de transactiekosten (zie Art. 5) veertien dagen na verzending van de goederen over aan de commerciële gebruiker via de gekozen betalingsoptie.

Art. 11. Gebruiksrechten

In het geval auteursrechtelijk beschermde werken worden geüpload geeft de gebruiker aan Hoomed een eenvoudig, in ruimte en tijd beperkt gebruikersrecht bedoeld voor het gebruik binnen het platform en/of de website van Hoomed. In het bijzonder wordt het recht verleend om het betreffende werk te publiceren en/of te laten publiceren en/of openbaar te maken en/of openbaar te laten maken. De gebruiker garandeert dat hij de rechten op de afbeelding bezit – en als het over een persoon gaat – dat deze zijn toestemming voor de publicatie heeft gegeven.

Hoomed stelt aan de commerciële gebruiker een homepage inclusief subdomein ter beschikking. De commerciële gebruiker krijgt hierop, alsook op het CMS-systeem, voor de duur van de overeenkomst een eenvoudig, in ruimte en tijd beperkt gebruiksrecht voor het beoogde gebruik. De gebruiker moet alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het beheer van de homepage zelf vervullen.

Art. 12. Prijzen

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro. Volgende betaalmiddelen worden door Hoomed aanvaard: Bancontact, Visa, Mastercard, PayPal. Aan de koper worden daarbij geen extra transactiekosten aangerekend.

Art. 13. Levering en verzending

De verschuldigde verzendingskosten zijn afhankelijk van de waarde van de bestelling, de grootte en het gewicht van de goederen en van de verzendende vervoersonderneming. De verzendingskosten worden al berekend in het winkelmandje en worden bij de totale prijs gevoegd.

De levertijd bedraagt standaard tussen 3 en 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling. De verzending volgt principieel pas wanneer alle bestelde artikelen gereed zijn voor verzending en alle betalingen zijn ontvangen. De exacte levertijd van het bestelde product wordt door de verkoper aangegeven op de productfiche, maar is niet langer dan de standaard levertermijn.

Indien het bestelde product niet beschikbaar is of de bestelling niet uitgevoerd kan worden, wordt de koper daarvan binnen de 3 werkdagen op de hoogte gebracht. De koper heeft dan de mogelijkheid om een ander product te bestellen, de levering van het product af te wachten of de terugbetaling van het koopbedrag te vragen.

Art. 14. Click & Collect

Via Click & Collect bestelde goederen worden in principe binnen de 3 – 10 werkdagen aan de koper ter beschikking gesteld. De exacte levertijd wordt door de verkoper van het bestelde product in de productfiche aangegeven, maar is niet langer dan de standaard levertermijn.

Bij de afhaling van de goederen is de koper verplicht een bewijs van de koop te verstrekken (e-mailbevestiging) en zich desgevallend te identificeren.

Als het bestelde product niet beschikbaar is of de bestelling niet uitgevoerd kan worden, wordt de koper daarvan uiterlijk binnen de 3 werkdagen op de hoogte gebracht. De koper heeft dan de mogelijkheid om een ander product te bestellen, de levering van het product af te wachten of de terugbetaling van de koopprijs te vragen.

Art. 15. Omwisseling, teruggave en garantie

Naast, en los van het herroepingsrecht van Art. 8, verleent Hoomed aan de gebruiker een 14-daags teruggaverecht van de goederen. Dit teruggaverecht geldt uitsluitend voor gebrekkige producten of producten in een verkeerde maat. (a) De koper moet de gebrekkige producten terugbezorgen aan de handelaar bij wie hij de goederen oorspronkelijk aankocht. Daarenboven moet een bewijs van de aankoop worden voorgelegd. (b) Wanneer het product gebrekkig is of in de verkeerde maat werd geleverd, wordt dit met een identiek product vervangen. Als het product in de verkeerde maat geleverd werd, maar bewezen is dat de koper zich over de eigenschappen en gebruikswijzen heeft kunnen vergewissen, wordt geen omruiling toegestaan. (c) Wanneer het product niet omgeruild kan worden, heeft de koper de mogelijkheid om een product van dezelfde waarde te verwerven of zich de volledige koopprijs te doen terugbetalen. (d) Het is de verkoper van een product toegestaan om de voorgaande bepalingen onder de opgave van het product uit te breiden met eigen aanvullende diensten op het gebied van omwisseling, teruggave en garantie.

De wettelijke garantiebepalingen en productaansprakelijkheidsrecht zijn van toepassing. De garantietermijn bedraagt in beginsel 2 jaar en loopt vanaf de afgifte van de goederen.

Art. 16. Aansprakelijkheid

Hoomed is niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit de tijdelijke niet beschikbaarheid van het platform, in het bijzonder, maar niet limitatief, op grond van onderhoudswerkzaamheden, voor zover de totale duur van de uitval niet meer bedraagt dan 1 % per kalenderjaar en wanneer er ingeval van een langere uitval geen sprake is van opzet of ernstige nalatigheid.

Hoomed is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de door de gebruikers op het platform gepubliceerde advertenties of productbeschrijvingen. In het bijzonder distantieert Hoomed zich van alle met de advertentie verbonden weblinks, hun inhoud en de auteur, en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de handel en de eventuele schade die dergelijke links met zich zouden kunnen brengen.

Hoomed is niet aansprakelijk voor schade door lichte nalatigheid en schade die niet de geleverde zaken zelf betreffen, noch voor schade ten gevolge van de montage van de goederen.

De in de voorgaande bepalingen besproken aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als het gaat om schade of verwondingen aan het leven, het lichaam of de gezondheid ten gevolge van het opzettelijk verzwijgen van gebreken, vorderingen op basis van de Wet Productaansprakelijkheid, ingeval van opzet en grove nalatigheid, alsook bij schending van verplichtingen waarvan de gebruiker mocht vertrouwen op de goede naleving ervan.

Art. 17. Vrijwaring

De gebruiker vrijwaart Hoomed, haar werknemers, vertegenwoordigers en aangestelden, voor alle aanspraken of vorderingen vanwege derden – inclusief de redelijke kosten van juridische verdediging – die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of voor vermeende inbreuken of schendingen van de bepalingen van deze overeenkomst.

Hoomed behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en ieder mogelijk geschil, dat tot een vrijwaringsvordering tegen een gebruiker kan leiden, over te nemen. De verplichting tot vrijwaring blijft hierdoor onverkort van toepassing. Het blijft aan het oordeel van Hoomed om een niet kennelijk ongegronde aanspraak van een derde al of niet te erkennen. De gebruiker kan zich bij aanvaarding van dergelijke aanspraak tegenover Hoomed niet beroepen op het niet-bestaan van deze aanspraak. Hij kan deze hypothese echter afwenden door uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor het verdere verloop van de procedure te aanvaarden.

Hoomed zal de gebruiker, binnen de wettelijke grenzen, onverwijld op de hoogte brengen wanneer derden of de autoriteiten tegenover haar aanspraken laten gelden, die aan de gebruiker toegerekend kunnen worden door de overtreding van de wet en/of administratieve regels, hetzij ingeval van de schending van de rechten van derden.

De gebruiker ondersteunt Hoomed naar best vermogen bij de juridische verdediging. Bestaan de aan Hoomed ten laste gelegde wettelijke inbreuken erin dat de gebruiker of naar aanleiding van door de gebruiker online geplaatste gegevens, vormgevingen en/of auteursrechten en/of merkenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden schenden, dan kan Hoomed van de gebruiker eisen dat deze naast de redelijke kosten van juridische verdediging ook de eventuele schadevergoeding op zich neemt.

Hoomed is gerechtigd tot onmiddellijke verwijdering en/of deactivering van de aanbieding en/of advertentie wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de rechten van derden geschonden zouden kunnen worden. Van ernstige aanwijzingen van een onwettigheid en/of schending van het recht is in het bijzonder, maar niet limitatief, sprake, wanneer overheden of andere derden maatregelen van welke aard dan ook ondernemen tegen Hoomed en/of de gebruiker, en deze maatregelen gesteund zijn op een onwettigheid en/of schending van het recht. Er vindt geen terugbetaling plaats van vergoedingen naar aanleiding van de vroegtijdige verwijdering van aanbiedingen en/of advertenties op grond van de voorgaande bepalingen.

Art. 18. Privacy/cookie beleid

De website Hoomed.be wordt u aangeboden door de Onderneming Cospen Invest B.V. met handelsnaam: Hoomed die tevens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of GDPR). Hoomed voert een privacy- en cookiebeleid dat in overeenstemming is met de toepasselijke internationale en nationale regelgeving ter zake en met name zowel de Belgische, EU als Australische regelgeving. Louter Hoomed bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden en met welke middelen ze worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke is Hoomed vrij om gegevensverwerkers (i.e. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van Hoomed) in te schakelen. Hoomed kan o.a. beroep doen op entiteiten voor marketingdoeleinden, hostingdoeleinden, administratieve doeleinden en communicatiedoeleinden. Alle verwerkers zijn ertoe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Marketplacer die voor een beveiligingsniveau zorgt dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hoomed verzamelt persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de website en wanneer de gebruiker gebruik maakt van onze dienstverlening. Bijkomende persoonsgegevens kunnen op een later moment worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn gecorreleerd met uw gebruik van de website en van onze dienstverlening. Hoomed maakt voorts gebruik van cookies om de bezoeker van de website te herkennen en deze een geïndividualiseerde ervaring aan te bieden, om de technische keuzes te onthouden en om gebeurlijke fouten op de website te kunnen verbeteren. Hoomed behoudt zich het recht voor om bewerkingen niet uit te voeren indien gegevens onjuist of onvolledig zijn. Hoomed zal uw persoonsgegevens louter binnen de wettelijke grenzen verzamelen, gebruiken en verwerken en kan zich beroepen op (de uitvoering van) de overeenkomst met de gebruiker, de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van een prospect of gebruiker, het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, een legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven, of de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen. Hoomed verwerkt de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, financiële identificatiegegevens en elektronische identificatiegegevens, en verwerkt louter persoonsgegevens die nodig zijn om de volgende doelstellingen te bereiken: gebruik- en geschillenbeheer (gebruik beheer, aanleveringen, onderzoek kredietwaardigheid, ondersteuning, facturering, administratie bestellingen, nieuwsbrieven en klachtenbeheer), beheer chatfunctie website, protectie fraude, verbetering website, statistieken (als u de website bezoekt, verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doelen), gepersonaliseerde marketing en reclame louter na uitdrukkelijke toestemming. Toestemming kan uiteraard steeds worden ingetrokken. Persoonsgegevens worden louter verzameld en verwerkt voor intern gebruik en dit op een relevante, evenredige en redelijke wijze, en worden slechts bewaard om de aangegeven doelen te bereiken. Indien de gegevens niet meer nodig zijn om voormelde doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent, worden de gegevens verwijdert. Hoomed heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van de gegevens te vermijden. U heeft een recht op inzage, waardoor Hoomed u zal informeren omtrent welke persoonsgegevens worden bijgehouden en verwerkt indien u hier geldig om verzoekt. Dit kan in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare format. Indien gegevens onvolledig of onjuist zouden zijn, kan Hoomed dit verbeteren. U kan uw gegevens laten verwijderen indien uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen, indien u uw verwerkingstoestemming persoonsgegevens intrekt en er geen wettelijke grondslag is die het verwerken ervan toch toestaat of verplicht, indien u een geldig bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw gegevens, indien uw gegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden, indien er een wettelijke verplichting toe bestaat. Onder bepaalde voorwaarden kan u ook verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens zou worden beperkt. U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doelen, profileringsdoelen of doelen die voortvloeien uit de legitieme belangen van Hoomed. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer worden verwerkt behalve wanneer er dwingende wettelijke gronden bestaan om anders te besluiten. In geval u een recht wenst uit te voeren kunt u zich middels een schriftelijk verzoek hiertoe, samen met een identiteitsbewijs bewijs per brief richten tot Hoomed, Veldweg 17 te 2490 Balen (België) of per e-mail aan info@Hoomed.be. Binnen uiterlijk één maand krijgt u van Hoomed een antwoord. Het staat u uiteraard ook steeds vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Art. 19. Disclaimer website

Het gebruik van de website van Hoomed is onderworpen aan de hierbij beschreven voorwaarden en de voorwaarden die op de website staan beschreven en houdt de kennis en goedkeuring van deze voorwaarde in. De website, haar design, de onderliggende software en alle inhoud van de website zijn van rechtswege beschermd door auteursrecht (copyright) en andere intellectuele eigendomsrechten. De op de website vermelde merken en namen kunnen juridisch beschermd zijn. In de regel is het de gebruiker verboden om op welke wijze ook, iets van de website en haar inhoud te kopiëren, te downloaden, te publiceren, te gebruiken, te reproduceren of te communiceren zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Hoomed. De gebruiker mag wel kopiëren, printen, downloaden van de website voor eigen, niet commercieel, privégebruik, en louter daarvoor. De website kan links en andere verwijzingen bevatten naar websites en media van derden. Deze links en verwijzingen houden geen enkele connectie of goedkeuring in van deze websites of media noch van hun inhoud. Hoomed is niet aansprakelijk voor het functioneren of de inhoud van websites of media van derden. De informatie die van, of via, de website kan worden bekomen is geen advies, doch slechts algemene informatie waaruit geen rechten geput kunnen worden. Hoomed behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen. Ondanks de zorgvuldigheid van Hoomed kan niet worden uitgesloten dat bepaalde informatie of gegevens niet meer toepasselijk, onjuist of onvolledig zijn. Hoomed is niet aansprakelijk voor enige schade die zou ontstaan uit het gebruik, of het verkeerde gebruik, direct of indirect, van haar website of de informatie op haar website. Het gebruik van de website of van de verstrekte informatie op, of via, de website is uitsluitend op risico van de gebruiker van de website. Louter laatstgenoemde is aansprakelijk voor diens keuzes genomen op basis van de informatie bekomen van, of via, de website. Hoomed is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische communicatie via de website, zoals vertragingen, onderscheppingen of manipulaties door derden van deze communicatie, noch is Hoomed aansprakelijk voor schade ten gevolge van andere risico’s zoals virussen.

Art. 20. Diversen

Op de onderliggende gebruikersbepalingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Als partijen handelaars zijn, wordt voor alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de stad waar de hoofdzetel van Hoomed (Onderneming Cospen Invest B.V. met handelsnaam Hoomed - BE 0728 811 973) gevestigd is. Als een of meerdere bepalingen van deze gebruikersbepalingen nietig of onuitvoerbaar zouden zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverkort overeind.

Dit artikel delen