Art. 18. Privacy/cookie beleid

De website Hoomed.be wordt u aangeboden door onderneming Cospen Invest B.V. met handelsnaam: Hoomed, die tevens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of GDPR). Hoomed voert een privacy- en cookiebeleid dat in overeenstemming is met de toepasselijke internationale en nationale regelgeving ter zake en met name zowel de Belgische, EU als Australische regelgeving. Louter Hoomed bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden en met welke middelen ze worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke is Hoomed vrij om gegevensverwerkers (i.e. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van Hoomed) in te schakelen. Hoomed kan o.a. beroep doen op entiteiten voor marketingdoeleinden, hostingdoeleinden, administratieve doeleinden en communicatiedoeleinden. Alle verwerkers zijn ertoe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Marketplacer die voor een beveiligingsniveau zorgt dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hoomed verzamelt persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de website en wanneer de gebruiker gebruik maakt van onze dienstverlening. Bijkomende persoonsgegevens kunnen op een later moment worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn gecorreleerd met uw gebruik van de website en van onze dienstverlening. Hoomed maakt voorts gebruik van cookies om de bezoeker van de website te herkennen en deze een geïndividualiseerde ervaring aan te bieden, om de technische keuzes te onthouden en om gebeurlijke fouten op de website te kunnen verbeteren. Hoomed behoudt zich het recht voor om bewerkingen niet uit te voeren indien gegevens onjuist of onvolledig zijn. Hoomed zal uw persoonsgegevens louter binnen de wettelijke grenzen verzamelen, gebruiken en verwerken en kan zich beroepen op (de uitvoering van) de overeenkomst met de gebruiker, de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van een prospect of gebruiker, het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, een legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven, of de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen. Hoomed verwerkt de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, financiële identificatiegegevens en elektronische identificatiegegevens, en verwerkt louter persoonsgegevens die nodig zijn om de volgende doelstellingen te bereiken: gebruik- en geschillenbeheer (gebruik beheer, aanleveringen, onderzoek kredietwaardigheid, ondersteuning, facturering, administratie bestellingen, nieuwsbrieven en klachtenbeheer), beheer chatfunctie website, protectie fraude, verbetering website, statistieken (als u de website bezoekt, verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doelen), gepersonaliseerde marketing en reclame louter na uitdrukkelijke toestemming. Toestemming kan uiteraard steeds worden ingetrokken. Persoonsgegevens worden louter verzameld en verwerkt voor intern gebruik en dit op een relevante, evenredige en redelijke wijze, en worden slechts bewaard om de aangegeven doelen te bereiken. Indien de gegevens niet meer nodig zijn om voormelde doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent, worden de gegevens verwijdert. Hoomed heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van de gegevens te vermijden. U heeft een recht op inzage, waardoor Hoomed u zal informeren omtrent welke persoonsgegevens worden bijgehouden en verwerkt indien u hier geldig om verzoekt. Dit kan in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare format. Indien gegevens onvolledig of onjuist zouden zijn, kan Hoomed dit verbeteren. U kan uw gegevens laten verwijderen indien uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen, indien u uw verwerkingstoestemming persoonsgegevens intrekt en er geen wettelijke grondslag is die het verwerken ervan toch toestaat of verplicht, indien u een geldig bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw gegevens, indien uw gegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden, indien er een wettelijke verplichting toe bestaat. Onder bepaalde voorwaarden kan u ook verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens zou worden beperkt. U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doelen, profileringsdoelen of doelen die voortvloeien uit de legitieme belangen van Hoomed. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer worden verwerkt behalve wanneer er dwingende wettelijke gronden bestaan om anders te besluiten. In geval u een recht wenst uit te voeren kunt u zich middels een schriftelijk verzoek hiertoe, samen met een identiteitsbewijs bewijs per brief richten tot Hoomed (onderneming Cospen Invest B.V.) Veldweg 17 te 2490 Balen (België) of per e-mail aan info@Hoomed.be. Binnen uiterlijk één maand krijgt u van Hoomed een antwoord. Het staat u uiteraard ook steeds vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Art. 19. Disclaimer website

Het gebruik van de website van Hoomed (aangeboden door Cospen Invest B.V.) is onderworpen aan de hierbij beschreven voorwaarden en de voorwaarden die op de website staan beschreven en houdt de kennis en goedkeuring van deze voorwaarde in. De website, haar design, de onderliggende software en alle inhoud van de website zijn van rechtswege beschermd door auteursrecht (copyright) en andere intellectuele eigendomsrechten. De op de website vermelde merken en namen kunnen juridisch beschermd zijn. In de regel is het de gebruiker verboden om op welke wijze ook, iets van de website en haar inhoud te kopiëren, te downloaden, te publiceren, te gebruiken, te reproduceren of te communiceren zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Hoomed. De gebruiker mag wel kopiëren, printen, downloaden van de website voor eigen, niet commercieel, privégebruik, en louter daarvoor. De website kan links en andere verwijzingen bevatten naar websites en media van derden. Deze links en verwijzingen houden geen enkele connectie of goedkeuring in van deze websites of media noch van hun inhoud. Hoomed is niet aansprakelijk voor het functioneren of de inhoud van websites of media van derden. De informatie die van, of via, de website kan worden bekomen is geen advies, doch slechts algemene informatie waaruit geen rechten geput kunnen worden. Hoomed behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen. Ondanks de zorgvuldigheid van Hoomed kan niet worden uitgesloten dat bepaalde informatie of gegevens niet meer toepasselijk, onjuist of onvolledig zijn. Hoomed is niet aansprakelijk voor enige schade die zou ontstaan uit het gebruik, of het verkeerde gebruik, direct of indirect, van haar website of de informatie op haar website. Het gebruik van de website of van de verstrekte informatie op, of via, de website is uitsluitend op risico van de gebruiker van de website. Louter laatstgenoemde is aansprakelijk voor diens keuzes genomen op basis van de informatie bekomen van, of via, de website. Onderneming Cospen Invest B.V. met handelsnaam: Hoomed is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische communicatie via de website, zoals vertragingen, onderscheppingen of manipulaties door derden van deze communicatie, noch is Hoomed aansprakelijk voor schade ten gevolge van andere risico’s zoals virussen.

Art. 20. Diversen

Op de onderliggende gebruikersbepalingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Als partijen handelaars zijn, wordt voor alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst beslecht voor de rechtbank (RPR Turnhout) van de stad waar de hoofdzetel van Hoomed gevestigd is.

Als een of meerdere bepalingen van deze gebruikersbepalingen nietig of onuitvoerbaar zouden zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverkort overeind.