Wedstrijden op Hoomed

Winactie's

Hoomed interieurplatform/marktplaats trakteert elke maand vanaf 1 oktober 2019. Wij willen een echte community opbouwen van interieurliefhebbers. Beantwoord snel een paar korte vragen en maak kans op deze leuke prijzen, bonnen, kortingen of producten. Deze mag je vrij besteden op heel ons Hoomed-platform. De maandelijkse win-actie loopt telkens van - en tot de eerste dag van elke nieuwe daaropvolgende maand.

Wedstrijdreglement:

De wedstrijd wordt georganiseerd door Hoomed met ondernemigsnr: 0728.811.973, Veldweg 17, 2490 Balen. De wedstrijd telt enkel voor bezoekers van de website hoomed.be en de sociale mediakanalen van Hoomed. -De actie loopt telkens tot de eerste dag van de nieuwe maand. -De deelnemer moet enkele vragen beantwoorden en/of bepaalde gevraagde relevante foto's posten. -Hij of Zij geeft zijn of haar beste e-maildres op. -De winnaar wordt elke maand geselecteerd uit de deelnemende inzendingen. -De winnaar wordt bepaald op de creatiefste beantwoorde vragen of willekeurige loting door Hoomed. -De prijswinnaars worden gepubliceerd op onze mediakanalen. -De inschrijvingen en datagegevens worden veilig en enkel voor intern gebruik bewaard. (Lees onze privacy policy op onze site) -Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen en aanvaart dit reglement. -Deelname is gratis -Hoomed handelt in overeenstemming met de gedragscode van Promotionele kansspelen. -Hoomed is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventueel bestelde producten met deze bon. -De winnaar wordt persoonlijk verwittigd op het ingegeven e-mailadres. -Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd. -Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten. -Personeelsleden en bestuurders van Hoomed worden van de wedstrijd uitgesloten. -Deze paragraaf handelt over minderjarigen en wedstrijden: Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Hoomed ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

Welke actie's en reactie's worden verwacht?

Gebruikers wordt gevraagd naar hun beste mailadres, naam, postcode, antwoord, mening, argumentatie, slogan of citaat. De ingevoerde tekst kan gepubliceerd worden als promotie, eventueel met gebruik van initialen, naam, voornaam. De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden. Gebruikers wordt gevraagd een foto, tekening, kunstwerk of video in te sturen of te posten. De foto, tekening, kunstwerk of video kan gebruikt kunnen worden als promotie voor Hoomed. Bij het posten van een foto, tekening, kunstwerk of video, moet de foto, tekening, kunstwerk of video ook openbaar weergegeven worden. Er mogen geen elementen aan de foto of video toegevoegd worden Enkel de eerste ingestuurde foto, tekening, kunstwerk of video van de deelnemer telt mee voor de wedstrijd. Kleurretouches en bijsnijden van foto’s is toegelaten Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de foto, tekening, kunstwerk of video De foto, tekening, kunstwerk of video mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen Hoomed behoudt zich het recht elke foto, tekening, kunstwerk of video die niet beantwoordt aan deze eisen te verwijderen.

Betwistingen

-Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door Hoomed, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@hoomed.be -De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten, te verleggen of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. -Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.hoomed.be.” -In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd. -Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

-Hoomed kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden, of in het geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Hoomed.

-De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Hoomed om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen. -Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Hoomed - Veldweg 17 - 2490 Balen op 014/74.55.10 of op info@hoomed.be

Waar staan wij voor?

HOOMED.be is de plaats, om alles wat je nodig hebt voor je woninginrichting, te ontdekken en te kopen. Van huishoudelijke artikelen, meubelen en verlichting to alles voor uw keuken of badkamer. Plus inspirerende artikelen en advies over welke producten te kiezen. Met binnenkort meer dan 30.000 producten voor interieur op ons platform, verkrijgbaar bij lokale winkels, onafhankelijke verkopers en fabrikanten, zul je zeker vinden wat je zoekt om je woning mooi in te richten. Je kan binnenkort zelfs uw gebruikte meubels online verkopen via dit platform, zo heeft u netjes ruimte gemaakt voor een nieuwe frisse look.